Վիրտուալ խաղ

Վիրտուալ խաղը նախատեսված է Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոնների աշխատակիցների համար: Այն կազմված է տարբեր իրավիճակներից, որտեղ ներկայացված են տվյալ իրավիճակին վերաբերող հարցեր: Հարցերը կազմված են ՀՀ զբաղվածության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերից: 
1. Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոն է այցելել 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող աշխատանք փնտրող 45 տարեկան անձ, չի հանդիսանում գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող: Նշենք նաև, որ աշխատանք փնտրող անձը դեռ հաշվառված չէ – կազմված է 76 հարցից: Յուրաքանաչյուր հարց կարող է ունենալ մի քանի ճիշտ պատասխաններ կամ մեկ ճիշտ պատասխան կան նաև հարցեր, որոնց պատասխանները կարող են բոլորն էլ ճիշտ լինել: Վիրտուալ խաղի ավարտին յուրաքանչյուր սխալ պատասխանի դեպքում կներկայացվի ճիշտ պատասխանը: Բոլոր հարցերն ունեն միավորներն, որոնց մեծությունը կախված է հարցի բարդության աստիճանից: 
  
 2. Եթե զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոն է այցելել աշխատանք փնտրող անձ, որը վերադարձել է արտերկրից, բայց վերադառնալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում չի կարողացել դառնալ զբաղված, անցել է զինվորական ծառայություն, չի հանդիսանում գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող: Պարզել եք, որ փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունի: Նշենք նաև, որ աշխատանք փնտրող անձը դեռ հաշվառված չէ – կազմված է 78 հարցից: Յուրաքանաչյուր հարց կարող է ունենալ մի քանի ճիշտ պատասխաններ կամ մեկ ճիշտ պատասխան կան նաև հարցեր, որոնց պատասխանները կարող են բոլորն էլ ճիշտ լինել: Վիրտուալ խաղի ավարտին յուրաքանչյուր սխալ պատասխանի դեպքում կներկայացվի ճիշտ պատասխանը: Բոլոր հարցերն ունեն միավորներն, որոնց մեծությունը կախված է հարցի բարդության աստիճանից: 

  
3. Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոն է առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող աշխատանք փնտրող անձ, ով 1 ամիս առաջ վերադարձել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայությունից, հանդիսանում է գյուղատնտեսական նշանակության հողի վարձակալ: Նշենք նաև, որ աշխատանք փնտրող անձը դեռ հաշվառված չէ – կազմված է 76 հարցից: Յուրաքանաչյուր հարց կարող է ունենալ մի քանի ճիշտ պատասխաններ կամ մեկ ճիշտ պատասխան կան նաև հարցեր, որոնց պատասխանները կարող են բոլորն էլ ճիշտ լինել: Վիրտուալ խաղի ավարտին յուրաքանչյուր սխալ պատասխանի դեպքում կներկայացվի ճիշտ պատասխանը: Բոլոր հարցերն ունեն միավորներն, որոնց մեծությունը կախված է հարցի բարդության աստիճանից: